COMISSIONS

Les Comissions són grups de mares i pares que s’encarreguen de coordinar les diferents tasques que l’AMPA organitza al llarg del curs. 

Participar en una comissió implica coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se de les tasques necessàries (per exemple: preparar comunicats, preparar festes i xerrades, revisar factures , fer un seguiment econòmic de les despeses, anar a comprar allò que es necessiti, fer reunions amb els proveïdors, etc.).

Si voleu col·laborar amb alguna de les comissions que hem definit, podeu contactar amb cadascuna d’elles mitjançant el seu correu electrònic o bé enviant un missatge a info@ampaiee.cat 

Actualment comptem amb les següents comissions:

Actes i celebracions

 • Organitzar i coordinar actes i celebracions a l’escola.
 • Donar suport a activitats organitzades pels alumnes destinades a la realització dels viatges de final de curs, estades d’anglès i altres.
 • Col·laborar en les jornades esportives (medalles, samarretes,…)
 • Aportar el detall als alumnes d’infantil entregat en el festival de fi de curs.
 • Participar en actes i campanyes solidàries de la comunitat.
 • Contacte: festes@ampaiee.cat 

Administració financera

 • Gestionar els fons de l’AMPA, principalment procedents de la quota de les famílies associades.
 • Gestionar i fer seguiment dels moviments bancaris i la comptabilitat.
 • Sol·licitar i/o elaborar pressupostos, canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions i fer-ne el seguiment.
 • Cercar i sol·licitar, fer el seguiment i presentar les memòries de subvencions de les activitats promogudes per l’AMPA.
 • Elaborar i presentar els comptes anuals.
 • Contacte: gestioifinances@ampaiee.cat 

Comunicació:

 • Coordinar la comunicació entre famílies, AMPA i escola.
 • Donar suport a la resta de comissions perquè la informació arribi a les famílies de forma òptima.
 • Gestionar els diferents Canals de comunicació que l’AMPA té amb les famílies (WhatsApp, Telegram, Instagram, Web).
 • Dissenyar elements de comunicació i promoció de l’AMPA com a part de la comunitat educativa.
 • Contacte: comunicacio@ampaiee.cat

COVID-19

 • Canalitzar dubtes i consultes de les famílies en aquesta qüestió.
 • Vetllar pel seguiment estricte dels protocols establerts.
 • Vetllar per l’activació dels plans de contingència que garanteixin l’ensenyament de l’alumnat.
 • Garantir la difusió de les mesures de prevenció que cal activar en cada moment de manera coordinada amb l’escola.
 • Contacte: info@ampaiee.cat 

Extraescolars i tallers

 • Cercar propostes d’entitats especialitzades en activitats en horari no lectiu.
 • Fer el seguiment del funcionament de les activitats per avaluar la seva qualitat i opcions de millora.
 • Recollir i valorar propostes de les famílies relacionades amb les activitats extraescolars i els tallers.
 • Vincle AMPA – EIXIC
 • Contacte Extraescolars: extraescolars@ampaiee.cat 
 • Contacte Tallers: tallers@ampaiee.cat 

Convivència i igualtat

 • Fomentar l’escola com a espai de convivència lliure de discriminació basat en el respecte a l’altre.
 • Identificar situacions de risc: assetjament, discriminació, etc. i vetllar per un bon funcionament i aplicació dels protocols destinats a resoldre’ls.
 • Organitzar xerrades, tallers i activitats que sensibilitzin i eduquin als alumnes en el respecte dels altres. Fomentar la participació de famílies i professorat.
 • Coordinar amb altres programes i comissions d’igualtat i convivència del districte per tal d’informar dels recursos disponibles que hi ha al barri o poder fer accions conjuntes.
 • Coneix-nos una mica més (.pdf)
 • Contacte: convivencia@ampaiee.cat 

Menjador i espai migdia

 • Garantir la higiene i seguretat alimentària del servei d’alimentació.
 • Control prerequisits APPCC.
 • Fer el seguiment del pla de nutrició i dietètica dels menús de l’escola.
 • Fomentar l’educació i els hàbits alimentaris.
 • Realitzar visites periòdiques tant a cuina com al menjador per valorar el compliment dels punts anteriors. Reunions periòdiques de seguiment.
 • Fer el seguiment del espai migdia en temps d’esbarjo. 
 • Contacte: menjador@ampaiee.cat 

Verda

 • Treballar per la pacificació de l’entorn escolar i convertir-lo en un espai més segur, menys contaminat i amb menys soroll.
 • Fer que la nostra escola sigui més verda, sostenible, neta i eficient energèticament. 
 • Conscienciar l’alumnat i les famílies de la importància de tenir cura del medi ambient, de la qualitat de l’aire i de la mobilitat sostenible.
 • Fomentar i col·laborar en el projecte de reciclatge ja existent a l’escola per a la seva sostenibilitat. 
 • Organitzar la recollida i distribució dels llibres.
 • Contacte: comissio.verda@ampaiee.cat 

L’AMPA SOM TOTS! ANIMA’T I COL·LABORA

T’ESPEREM!